พร้อมรับมือ เจ็ทแลค (JET LAG) อาการเมาเวลาบิน

อาการเจ็ทแลค คือ อาการเมาเวลาเหตุการบิน เปน กลุ่มอาการทีมีผลต่อสภาวะของผู้เดินทางข้าม เส้นแบ่งเวลาของโลก Time zone เส้นทีใช้กําหนดเวลาของแต่ละภูมิประเทศในโลก อย่างเช่น เราอยู่ ประเทศไทย จะเดินทางไปเทียวอเมริกา ไทยและอเมริกาเวลาห่างกันประมาณ 12 ชัวโมง ซึงอาการเจ็ท แลคนันจะเกิดได้ง่ายมาก เพราะเราไม่สามารถปรับสภาพได้ เช่นเวลานีจะต้องนอนแล้วทีอเมริกาแต่เรายัง นอนไม่ได้นอนไม่หลับ เพราะเวลานีถ้าทีไทยปกติเปน ช่วงกลางวัน อาจจะทําให้กลางคืนนอนไม่หลับ แต่ กลางวันง่วง ทําให้ร่างกายเพลียอ่อนแรง อาจจะมีอาการหงุดหงิดร่วมด้วย นอกจากนันอาการเจ็ทแลคจะ ส่งผลทําให้ภูมิคุ้มกันต้านทานโรคของร่างกายตํา ทําให้อาจจะเปน ไข้ได้ รวมถึงอาจจะมีอาการปวดหัว ปวด ท้องอีกด้วย อาการเจ็ทแลคนันไม่ใช่อาการทีรุนแรง ต้องใช้เวลาในการปรับสภาพซึงจะช้าหรือเร็วก็อยู่ที ร่างกายของคน ๆ นัน เมือปรับร่างกายค่อย ๆ เริม ปรับสภาพได้ อาการก็จะค่อย ๆ ดีขึนตามลําดับ ทังนี เราสามารถเตรียมความพร้อมรับมือกับปญหาเจ็ทแลคได้โดยการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ทําร่างกาย ให้แรง และยังมีวิธีทีจะช่วยให้อาการเจ็ทแลคนันไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อย โดยวิธีดังนี้

1. ปรับเวลากิจวัตรประจําวัน

หากประเทศทีเราจะไปเทียวนันเวลา Time Zone ไม่ได้ห่างกันมากอย่างญีปุนห่างแค่สองชัวโมงก็ คงไม่ต้องปรับกิจวัตรประจําวันอะไร แต่หากเปน โซนยุโรปทีห่างกันหลายชัวโมง ควรปรับเวลากิจวัตร ประจําวัน อาจจะทําสักก่อนเดินทาง 2-3 วัน เปลียนวิธีการนอน วิธีการกิน ให้ตรงกับเวลาทีจะไปได้มาก ทีสุด หากไปโซนด้านทิศตะวันตกให้เข้านอนดึกกว่าปกติ แต่หากไปโซนทางทิศตะวันออกให้เข้านอนเร็วกว่า ปกติและเมือเดินทางถึงแล้วหากมีอาการง่วงระหว่างวัน พยายามอย่าเพิงนอน ฝน ให้นอนตามเวลาของ ท้องถิน นัน ๆ ไม่งันอาจจะเกิดอาการนอนไม่หลับตอนกลางคืน มีอาการปวดหัวทําให้อาจจะไม่มีแรงเทียว วันต่อไปก็ได้ พยายามไปทีทีมีแสงแดดทีช่วยกระตุ้นสายตาหรือหากมีอาการทีนอนไม่หลับจริง ๆ อาจจะใช้ยาช่วยได้ในระยะสัน ๆ โดยใช้ยาเมลาโทนินสําหรับ อาการเมาเวลาบิน มีอาการนอนไม่หลับ โดยให้กินยาตังแต่ก่อนเข้านอนวันแรกทีเดินทางมาถึง โดยกิน ติดต่อกันสามวันก่อนเข้านอนเพือให้ร่างกายปรับสภาพจนสามารถนอนเองได้โดยไม่ต้องเพิงยา ทังนีการที จะกินยานัน ก่อนทีจะกินแนะนําให้ปรึกษากับคุณหมอก่อน ไม่ควรกินเองโดยไม่ได้รับคําสังจากคุณหมอ เพราะหากใช้ยาแบบผิด ๆ ก็อาจจะทําให้มีผลข้างเคียงได้ ดังนันก่อนออกเดินทางร่างกายก็ควรจะนอน หลับพักผ่อนให้เพียงพอก่อน ออกกําลังกายให้แข็งแรง ปรับเวลากิจวัตรประจําวันก่อนออกเดินทางก็จะ ช่วยได้มากกว่าการเพิงยาแน่นอน

2. ปรับอารมณ์ให้สบายไม่เครียด

ในการไปเทียวต่างประเทศนันโดยเฉพาะเทียวใกล้ ๆ อย่างยุโรป เรามักจะมีความกังวลในหลาย เรือง ความเครียดและความวิตกกังวลนันจะส่งผลให้อารมณ์ของเราแปรปรวนยิง ทําให้เกิดอาการเจ็ทแลค ได้ง่าย ดังนันเมืออยู่บนเครืองบินควรนอนหลับพักผ่อนให้สบายไม่ต้องคิดมากหรือกังวลอะไร นอนหลับ เพือให้มีแรงในการเทียว หรือหากนอนไม่หลับอาจจะนังนิง ๆ อยู่เฉย ๆ หรืออ่านหนังสือก็ได้ รวมถึงการ นังเครืองบินเปน ระยะเวลานาน ๆ ควรปรับทีนังให้สบายทีสุด มีอุปกรณ์ช่วยอย่างหมอนรองคอ และหาก นังไปนาน ๆ ก็ควรมีการปรับเปลียนท่านังด้วยไม่ควรนังนาน ๆ เพราะการนังท่าเดิมนานๆอาจทําให้เกิด อาการเหน็บชา มีอาการปวดตัวตามร่างกาย อาจจะลุกไปเข้าห้องนําเพือยืดเส้นสายบ้าง หรือนังอยู่กับทีก็ อาจจะมียืดแขนออกบ้างเพือให้ร่างกายตืนตัว

หรืออีกวิธีคือการเปลียนเทียวบิน อย่างเช่น ตอนจองตัวเครืองบินอาจจะเลือกสายการบินทีมีการ เปลียนเทียวบินแวะพัก ไม่ใช่บินตรง เราจะได้มีการพักระหว่างทางบ้าง ซึงหากใครทีเพิงเริม ต้นจะไปเทียว เดินทางไกล ๆ ยังไม่ชิน ก็แนะนําให้ใช้วิธีนี และก็ควรทีจะเลือกเทียวบินทีถึงเวลาตอนเช้า อย่างอยู่ ประเทศไทยให้ขึนเครืองตอนกลางคืนเพือจะถึงพรุ่งนีช่วงเช้าหรือกลางวัน ให้เราสามารถนอนหลับพักผ่อน ตอนอยู่บนเครืองได้ และจะได้มีเวลาปรับตัว หากเลือกเทียวบินทีไปถึงตอนกลางคืนรับรองว่าจะมีอาการ เจ็ทแลคแน่ ๆ

3. ดืมนําให้เพียงพอ งดเครืองดืมแอลกอฮอล์

การดืมนําเปล่านันถือว่าสําคัญมากทีช่วยลดอาการเจ็ทแลค การทีขึนเครืองก่อนออกเดินทางนันไม่ ควรปล่อยให้ร่างกายขาดนํา ควรดืมนําเปล่าทีสะอาดให้มาก ๆ สามารถดืมกาแฟได้แต่ไม่ควรดืมเยอะหรือ เลียงได้จะดีกว่า ส่วนเครืองดืมแอลกอฮอลล์นันควรงดไปเลย หากถึงประเทศนัน ๆ แล้ว มีอาการนอนไม่ หลับ ให้หานมอุ่นสักแก้วมาดืมก่อนนอน เมือดืมนมเสร็จแล้วลองปด ไฟเข้านอน นอนสักพักนิง ๆ ปล่อย ความคิดให้โล่ง นมอุ่น ๆ และความมืดจะช่วยทําให้ร่างกายนันรู้สึกผ่อนคลาย ทําให้หลับได้ง่าย ส่วนการ รับประทานอาหารนัน ควรทานอาหารเบาๆ อย่างอาหารอ่อน ตัวอย่างของอาหารอ่อน ๆ อาทิเช่น ข้าวต้มหมู สับ แกงจืดหมูสับเต้าหู้ ไข่ปรุงสุกอย่างไข่ตุ๋น ปลา หรือเนือสัตว์ทีต้องต้มเปอ ย ผักเปน ชนิดใยอาหารตํา เช่น ผักกาดขาวต้ม แกงจืดผักกาดขาว ผลไม้ต้องเปน ผลไม้สุกงอม อย่างกล้วย
และทังหมดนีก็คือวิธีการทีช่วยบรรเทาอาการเจ็ทแลคให้ดีขึนได้นะคะ เป็น เพียงวิธีการรับมือเบื้อง ต้น ทั้งนีก็ขึ้นอยู่ทีสภาพอารมณ์และร่างกายของแต่ละคน สภาพแวดล้อม ภูมิอากาศของประเทศนั้น ๆ ว่า จะเกิดอาการมากน้อยแค่ไหน ทั้งนี้อาการเจ็ทแลคอาจจะไม่ใช่อาการที่ร้ายแรง หายได้ภายในไม่กี่วัน แต่ นักท่องเทียวอย่างเราที่มีเวลาไม่มาก เสียเงินมาแล้วต้องการเทียวให้เต็มที หากไม่เตรียมตัวก่อนมา แล้ว เกิดอาการเจ็ทแลคปวยเปน ไข้หรือร่างกายเพลียขึนมา ก็อาจจะทําให้ทริปของคุณนันเปน ทริปทีไม่น่า ประทับใจเท่าไหร่นะคะ ดังนันควรเตรียมสุขภาพ ทังสุขภาพกายและสุขภาพใจให้พร้อม จะได้เทียวแบบมี ความสุขกัน ไม่เจ็บไม่ปวยนะคะ

arrow
%d bloggers like this: