Subaru XV และ Forester รุ่นปี 2012-2014 เรียกคืน พบปัญหาเกี่ยวกับสปริงวาล์ว

Subaru XV

ซูบารุ คอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศเรียกคืน Subaru XV และ Forester เพื่อแก้ไขปรับปรุงชิ้นส่วนของสปริงวาล์ว ซึ่งเสี่ยงต่อ

การทำให้เครื่องยนต์ดับและไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้

โดยการประกาศเรียกคืนในครั้งนี้นั้นก็เป็นมาตรการพึงระวังความเป็นไปได้อันเกิดจากการที่สปริงวาล์วที่อยู่ในสภาวะการ

ทำงานสูง ซึ่งในสภาวะดังกล่าวสปริงวาล์วนั้นอาจแตกตัวภายในห้องเครื่อง จนอาจทำให้เกิดเสียงรบกวนออกมาจาก

เครื่องยนต์ เครื่องยนต์ดับ หรือไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้นั่นเอง โดยรถยนต์ Subaru ที่เข้าข่ายการเรียกคืนดังกล่าวจะ

เป็นรถที่ถูกผลิตระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2012 จนถึง 14 พฤษภาคม 2014 โดยจะประกอบไปด้วย

  • Subaru BRZ รุ่นปี 2013
  • Subaru Legacy รุ่นปี 2012-2014

  • Subaru Outback รุ่นปี 2012-2014

  • Subaru Forester รุ่นปี 2012 ถึงรุ่นปี 2014

  • Subaru IMPREZA ที่ติดตั้งด้วยเครื่องยนต์แบบ FA20 หรือ FB20

  • Subaru XV ที่ติดตั้งด้วยเครื่องยนต์แบบ FA20 หรือ FB20

และนอกจากนี้ทางซูบารุก็ยังมีประกาศเรียกคืนรถยนต์ในรุ่น Legacy และ Outback รุ่นปี 2018 ที่ผลิตขึ้นก่อนวันที่ 1

สิงหาคม 2018 อันเนื่องมาจากพบปัญหาจอแสดงข้อมูลบกพร่อง โดยที่คำสั่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นอาจส่งผลต่อความ

แม่นยำของข้อมูลที่แสดงบนจอแสดงผลข้อมูลโดยรวม เช่น ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลือ ระยะทางที่รถยนต์สามารถวิ่งต่อไป

ได้ โดยลูกค้ามอเตอร์ อิมเมจจาก ฮ่องกง มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนามนั้นจะได้รับแจ้งการเรียก

คืนนี้ โดยทางมอเตอร์ อิมเมจจะดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวอย่างใกล้ชิดในการปรับซอฟต์แวร์ของจอแสดงผล

ข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และหากมีความคืบหน้าใด ๆ ทาง มอเตอร์ อิมเมจก็จะทำการแจ้งให้ลูกค้าผู้ได้รับผลก

ระทบได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

 

ที่มา  sites.subaru.asia

arrow
%d bloggers like this: