Instagram ใช้ Machine Learning ตรวจสอบการกลั่นแกล้งกันด้วยรูปภาพบนโลกออนไลน์

Instagram Machine Learning ตรวจสอบการกลั่นแกล้งด้วยรูปภาพ แม้ว่าเราจะไม่สามารถแก้ไขกลไลของสมองมนุษย์ ที่มีความต้องการอยู่เหนือกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ทั้งหมด รวมทั้งมนุษย์ที่อ่อนแอกว่า อีกทั้งไม่สามารถปกป้องผนุษย์ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการกระทำด้วยกำลัง คำพูด หรือการล้อเลียนแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่มันก็คงจะดีไม่น้อย ถ้าเราได้ปลุกความเมตตาในจิตใจของคนให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้ง อย่างน้อยเขาก็จะได้ตระหนักถึงความเป็นเพื่อนมนุษย์ และเกิดความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน จนยอมล้มเลิกการกลั่นแกล้ง อันเป็นการกระทำที่ทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจของผู้อื่นให้ลดน้อยถอยลงได้ โดยเฉพาะบนโลกออนไลน์ ที่ข้อมูลต่างๆ สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งตอนนี้ Instagram เริ่มที่จะตรวจสอบความปลอดภัยทางไทม์ไลน์มากยิ่งขึ้น นับตั้งแต่มีการตรวจสอบข้อมูลว่า ข้อความไหนละเมิดหรือดูหมิ่นในเชิงกลั่นแกล้งหรือเปล่า เพื่อให้แอพพลิเคชั่นไม่เป็นแหล่งรวมการกลั่นแกล้ง และละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หลังจากที่ผู้ร่วมก่อตั้ง…

Read More
arrow